De Bilthuysen is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN/ fiscaal nummer 8053.57.622

Nummer Kamer van Koophandel 41265263

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 14070, 3508 SC Utrecht, Tel. 030-2549642 Email: info@debilthuysen.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting, verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, alsmede alle overige binnen of vanuit de Stichting te bieden vormen van dienstverlening, aan in eerste instantie de bevolking van de gemeente De Bilt, en dan met name ouderen, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks, of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoofdlijnen Beleidsplan

De hoofdlijnen van ons beleid worden jaarlijks vastgelegd in het kwaliteitsplan. De stand van zaken rondom de uitvoering van het kwaliteitsplan worden jaarlijks gerapporteerd middels het kwaliteitsverslag. Deze is hier te vinden.

Directie

De directeur van De Bilthuysen is Emma Beaujon. De Bilthuysen maakt onderdeel uit van Stichting De Opbouw.

Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2).

Meer specifiek gelden de volgende aspecten:

Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de WNT2.

Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.

De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de transitievergoeding en de WNT2.

De exacte gegevens over 2018 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2019, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders.

Directie

De directeur wordt beloond binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Bestuurssamenstelling:

 

 • Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur tot en met 30-11-2019
 • Mw. Y.J. van Stiphout MCM Voorzitter Raad van Bestuur per 01-12-2019
 • Dhr. Drs. R.A.M. Thijs EMFC RC Lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mw. Dr. I. van der Zande Voorzitter
 • Dhr. Mr. G.B. Raaphorst Vice Voorzitter
 • Dhr. Drs. A.M. Koster Lid tot 01-07-2019
 • Dhr. Drs. R. Bosveld Lid tot 01-07-2019
 • Mw. Mr. P. Beltman Lid
 • Mw. Drs. M.C. van der Meijde Lid
 • Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk Lid per 06-02-2019
 • Dhr. Drs. D.R. Bleeker MFP MGM Lid per 01-08-2019

Financiële verantwoording en activiteiten

Als maatschappelijke organisatie wil De Opbouw, waar De Bilthuysen deel van uitmaakt, op een brede, transparante wijze inzicht geven in de organisatie. In het maatschappelijk verslag van Stichting De Opbouw is meer informatie te lezen over De Bilthuysen. De beloning van de Raad van Bestuur en de directeur past binnen de WNT2 (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). Meer informatie hierover kunt u ook vinden in de jaarrekening van Stichting De Opbouw.