Anbi-informatie 2019

RSIN/ fiscaal nummer: 8045.75.071

Nummer Kamer van Koophandel: 41190449

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel een op individuele wensen en behoeften passend woon;- zorg;- welzijns- en dienstenpakket aan te bieden aan met name ouderen, en tevens aan (lichamelijk beperkte) volwassenen.

Naam: Stichting Lyvore

RSIN/ fiscaal nummer: 8045.75.071

Nummer Kamer van Koophandel: 8045.75.071

Contactgegevens:

Postbus 14070

3508 SC Utrecht

Tel. 030-2549642

Contactpersoon Dhr. P. Lommerde

Doelstelling

De stichting heeft ten doel een op individuele wensen en behoeften passend woon;- zorg;- welzijns- en dienstenpakket aan te bieden aan met name ouderen, en tevens aan (lichamelijk beperkte) volwassenen.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur tot en met 30-11-2019
 • Mw. Y.J. van Stiphout MCM Voorzitter Raad van Bestuur per 01-12-2019
 • Dhr. Drs. R.A.M. Thijs EMFC RC Lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mw. Dr. I. van der Zande Voorzitter
 • Dhr. Mr. G.B. Raaphorst Vice Voorzitter
 • Dhr. Drs. A.M. Koster Lid tot 01-07-2019
 • Dhr. Drs. R. Bosveld Lid tot 01-07-2019
 • Mw. Mr. P. Beltman Lid
 • Mw. Drs. M.C. van der Meijde Lid
 • Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk Lid per 06-02-2019
 • Dhr. Drs. D.R. Bleeker MFP MGM Lid per 01-08-2019

Beloningsbeleid:

Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT-2).

Meer specifiek gelden de volgende aspecten:

Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de WNT2.

Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.

De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de transitievergoeding en de WNT2.

De exacte gegevens over 2018 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2018, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders.

Directie

De directeur wordt beloond binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Overige medewerkers

Voor de medewerkers wordt de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg gehanteerd

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Voor een uitgebreid jaarverslag 2018 wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl, waar het jaarverslag 2019 van Stichting De Opbouw (het concern waartoe de Stichting behoort) openbaar beschikbaar is.

Financieel verslag

De financiële verantwoording 2019 is opgenomen in de jaarrekening 2019 Stichting De Opbouw c.a. (het concern waartoe de Stichting behoort), welke is op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl