Anbi-informatie 2018

RSIN/ fiscaal nummer: 8045.75.071

Nummer Kamer van Koophandel: 41190449

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel een op individuele wensen en behoeften passend woon;- zorg;- welzijns- en dienstenpakket aan te bieden aan met name ouderen, en tevens aan (lichamelijk beperkte) volwassenen.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Lyvore werkt vanuit de visie van “Waardevol ouder worden”.

Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van hun leven, ook in het proces van ouder worden. Bij het ouder worden, of bij het krijgen van gebreken, kun je een deel van je onafhankelijkheid verliezen, maar dat is niet hetzelfde als verlies van zeggenschap en zelfwaarde.

Wij komen op uw pad wanneer u steun nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk uw eigen leven te leiden. Wij zijn deskundig in het meedenken over keuzemogelijkheden voor vormen van begeleiding,  zorg en behandeling en creatief in het aandragen van alternatieven. We denken met u mee over oplossingen voor een veilige en vertrouwde leefomgeving; zolang mogelijk thuis of zoveel mogelijk áls thuis. Wij werken daarbij samen met lokale partners en  onderhouden een sterke band met sociale netwerken en de buurt.

Lyvore biedt diensten in samenhang, te weten: zorg aan huis van lichte ondersteuning t/m palliatieve zorg, huishoudelijke hulp, kleinschalig wonen voor mensen met dementie, geriatrische revalidatie, wonen met zorg voor ouderen met fysieke zorgvraag, dagbesteding, ontmoeting en (dag)behandeling.

Speerpunten van beleid zijn:

  • Zelfstandigheid en eigen regie bij cliënten en hun netwerk
  • Welbevinden als leidend principe, óók in de zware zorg
  • Handelingsruimte en bevoegdheid bij professionals
  • Inzet zorgtechnologie ten behoeve van toekomstbestendigheid en kwaliteit

Beloningsbeleid

Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT-2).

Meer specifiek gelden de volgende aspecten:

  • Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de WNT2.
  • Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.
  • De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de transitievergoeding en de WNT2.
  • De exacte gegevens over 2018 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2018, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders.

Directie

De directeur wordt beloond binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Overige medewerkers

Voor de medewerkers wordt de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg gehanteerd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Voor een uitgebreid jaarverslag 2018 wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl, waar het jaarverslag 2018 van Stichting De Opbouw (het concern waartoe de Stichting behoort) openbaar beschikbaar is.

Financieel verslag

De financiële verantwoording 2018 is opgenomen in de jaarrekening 2018 Stichting De Opbouw c.a. (het concern waartoe de Stichting behoort), welke is op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl.