Anbi-informatie 2018

RSIN/ fiscaal nummer: v8041.94.853

Nummer Kamer van Koophandel: 41177807

Doelstelling:

Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Samen kijken we naar wat kán. Zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Prinsenstichting werft fondsen voor concrete doelen. Van 2019-2021 betreft dat de realisatie van de nieuwbouw op de locatie Kwadijkerpark. Schenkingen worden direct toegekend aan een concreet doel waardoor geen vermogensbeheer nodig is.

Beloningsbeleid

Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT-2).

Meer specifiek gelden de volgende aspecten:

  • Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de WNT2.
  • Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.
  • De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de transitievergoeding en de WNT2.
  • De exacte gegevens over 2018 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2018, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders.

Directie

De directeur wordt beloond binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Overige medewerkers

Voor de medewerkers wordt de CAO Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg gehanteerd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Voor een uitgebreid jaarverslag 2018 wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl, waar het jaarverslag 2018 van Stichting De Opbouw (het concern waartoe de Stichting behoort) openbaar beschikbaar is.

Financieel verslag

De financiële verantwoording 2018 is opgenomen in de jaarrekening 2018 Stichting De Opbouw c.a. (het concern waartoe de Stichting behoort), welke is op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl.