Anbi-informatie 2018

Fiscaalnummer: 81570434

Nummer Kamer van Koophandel: 41182634

Contactgegevens

Postadres: Sparrenheide 1

3971 DA Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

 • Mw. H.P.M. van Woudenberg, voorzitter
 • Mw. H. van Donselaar, penningmeester
 • Mw. Y.H. ter Schure-Potyk, secretaris
 • Mw. G. J. F. Jansen, lid
 • Mw. J. van Ginkel-van Dijk, lid
 • Mw. M. Koerts- van den Berg, lid

Het beleidsplan

Er is meerjarenbeleidsplan. Het huidig beleid wordt gevoerd conform de statuten van de Stichting Vrienden van Sparrenheide, opgericht 31 augustus 1987. Statutenwijziging op 2 juli 1997.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het woon – zorgcentrum “Sparrenheide”.

Zij wil daartoe activiteiten ontplooien, op die gebieden welke door het woon – zorgcentrum binnen het raam van het geldende budget niet worden bestreken.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

 • Verjaardagscadeautjes voor de bewoners
 • Drukwerk Nat Ouderen dag 2017
 • Opera Familia
 • Tompoezen Koningsdag
 • Plantjes terras
 • Kaarten Nat Ouderen dag
 • Dierendag Roofvogelshow
 • Kerstkaarten
 • Kerstattenties

Stichting Vrienden van Sparrenheide

Globaal overzicht van de bestedingen in 2018

 • Verjaardagscadeau bewoners 72,05
 • Drukwerk Nat Ouderendag 327,00
 • Opera Familia 530,00
 • Opera Familia overig kosten 178,0
 • Tompoucen Koningsdag 138,65
 • Plantjes terras 16,50
 • Kaarten Nat Ouderendag 427,95
 • Dierendag Roofvogelshow 544,50
 • Kerstkaarten 105,61
 • Kerstattenties 132,52
 • Ontspanning bewoners 2.472,83
 • Overige kosten (bankkosten) 114,54

Totale uitgaven 2.587,37

Financiële verantwoording 1‐1‐2018 Bonus Spaarrekening 36.799,83

Financiële verantwoording 31‐12‐2018 Bonus Spaarrekening 37.844,93