Anbi-informatie 2019

 

Naam: Stichting Vrienden van Sparrenheide

Fiscaalnummer: 81570434

Nummer Kamer van Koophandel: 41182634

Contactgegevens

Postadres:

Sparrenheide 1

3971 DA Driebergen-Rijsenburg

Bestuurssamenstelling

Mw. H.P.M. van Woudenberg, voorzitter

Mw. H. van Donselaar, penningmeester

Mw. Y.H. ter Schure-Potyk, secretaris

Mw. G. J. F. Jansen, lid

Mw. J. van Ginkel-van Dijk, lid

Mw. M. Koerts- van den Berg, lid

Het beleidsplan

Er is meerjarenbeleidsplan. Het huidig beleid wordt gevoerd conform de statuten van de Stichting

Vrienden van Sparrenheide, opgericht 31 augustus 1987. Statutenwijziging op 2 juli 1997.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur doen hun werkzaamheden onbezoldigd.

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van de bewoners van het woon – zorgcentrum “Sparrenheide”.

Zij wil daartoe activiteiten ontplooien, op die gebieden welke door het woon – zorgcentrum binnen het

raam van het geldende budget niet worden bestreken.

 

Verslag van de uitgevoerde activiteiten

In 2019 zijn de volgende activiteiten gefinancierd:

- verjaardagscadeautjes voor de bewoners,

- Traktatie

- Bloembakken balkons

- Tompoezen Koningsdag

- Nationale Ouderendag

- Bezoek dierentuin

- St. Nicolaas

- Kerstattenties

Stichting Vrienden van Sparrenheide

Globaal overzicht van de bestedingen in 2019

Verjaardagscad. bewoners € 140,24

Traktatie € 110,00

Bloembakken balkons € 79,32

Tompoezen Koningsdag € 149,50

Nationale Ouderendag € 322,54

Bezoek Dierenpark € 683,10

St. Nicolaas € 486,00

Kerstattenties € 395,28

Ontspanning bewoners € 2.365,98

Overige kosten € 132,80

Totaal uitgaven € 2.498,78

Financiële verantwoording 1‐1‐2019 31‐12‐2019

ING € 1.045,10 € 1.329,32

Bonus Spaarrekening € 36.799,83 € 35.318,88