Anbi-informatie 2019

 

Naam: Stichting Zideris

RSIN/ fiscaal nummer: 8555.38.107

Nummer Kamer van Koophandel: 64138836

Contactgegevens:

Postbus 14070

3508 SC Utrecht

Tel. 030-2549642

Contactpersoon Dhr. P. Lommerde

Doelstelling

1: een zo breed mogelijk samenhangend en gedifferentieerd zorg- en/of ondersteuningspakket op het gebied van wonen, individuele begeleiding, behandeling, werk en dagbesteding aan te bieden aan verstandelijk beperkten, daarbij anticiperend op de ontwikkelingen in behoefte, de ontwikkelingen in de vraag naar en het aanbod van deze voorzieningen in het algemeen en in de regio in het bijzonder;

2: het verschaffen van huisvesting aan voornamelijk verstandelijk beperkten.;

3: Het verrichten van al hetgeen met het hiervoor onder a en b genoemde verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Vanuit het centrale thema "borgen, bouwen en verbinden" werkte Zideris in 2018 aan het versterken van haar zorg. Zideris is expert in de begeleidingsmethodiek Gentle Teaching en bouwde haar expertise verder uit. Ook is veel aandacht besteed aan het versterken van de zorg voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)/basiszorg. Dat geldt ook voor het versterken van de relaties met verwanten/cliëntvertegenwoordigers en voor het versterken van de cliëntmedezeggenschap. Daarnaast stak Zideris veel energie in het doorontwikkelen van participerende dagbesteding: dagbesteding zoveel als mogelijk georganiseerd in en samen met de lokale samenleving.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 • Dhr. J.J.M. Helgers Voorzitter Raad van Bestuur tot en met 30-11-2019
 • Mw. Y.J. van Stiphout MCM Voorzitter Raad van Bestuur per 01-12-2019
 • Dhr. Drs. R.A.M. Thijs EMFC RC Lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

 • Mw. Dr. I. van der Zande Voorzitter
 • Dhr. Mr. G.B. Raaphorst Vice Voorzitter
 • Dhr. Drs. A.M. Koster Lid tot 01-07-2019
 • Dhr. Drs. R. Bosveld Lid tot 01-07-2019
 • Mw. Mr. P. Beltman Lid
 • Mw. Drs. M.C. van der Meijde Lid
 • Dhr. Ir. J.G.M. Groenendijk Lid per 06-02-2019
 • Dhr. Drs. D.R. Bleeker MFP MGM Lid per 01-08-2019

Beloningsbeleid:

Bestuur

De bezoldiging van de Raad van Bestuur kent als basis de ‘adviesregeling arbeidsvoorwaarden raden van bestuur’ van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD). Sinds 1 september 2009 is de ‘beloningscode bestuurders in de zorg’ (BBZ) van kracht. Deze door de NVZD en Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) ontworpen regeling wijkt op een aantal punten af van de voorgaande regeling, waarop bij aanstelling de arbeidsovereenkomst met de Raad van Bestuur werd gefundeerd. De arbeidsovereenkomst staat echter op geen enkel punt op gespannen voet met de BBZ-regeling. De bezoldiging is tevens conform de vanaf 1 januari 2015 in werking getreden Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT-2).

Meer specifiek gelden de volgende aspecten:

Trendmatige verhoging van het salaris vindt plaats overeenkomstig de WNT2.

Contractueel zijn er geen variabele beloningen vastgelegd en evenmin zijn er in enige vorm bonussen afgesproken.

De vertrekregeling, of beter gezegd de schadevergoeding ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de Stichting waarbij de voornaamste reden niet nalatigheid is van de Raad van Bestuur, is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan de transitievergoeding en de WNT2.

De exacte gegevens over 2018 zijn opgenomen in de Jaarrekening 2018, in de paragraaf over bezoldiging bestuurder en toezichthouders.

Directie

De directeur wordt beloond binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren (NVZD).

Overige medewerkers

Voor de medewerkers wordt de CAO Gehandicaptenzorg gehanteerd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Voor een uitgebreid jaarverslag 2019 wordt verwezen naar www.jaarverslagenzorg.nl, waar het jaarverslag 2019 van Stichting De Opbouw (het concern waartoe de Stichting behoort) openbaar beschikbaar is.

Financieel verslag

De financiële verantwoording 2019 is opgenomen in de jaarrekening 2019 Stichting De Opbouw c.a. (het concern waartoe de Stichting behoort), welke is op te vragen via www.jaarverslagenzorg.nl.