Zorggroep De Opbouw is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroepen van de zorgorganisaties zijn heel divers. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en de Prinsenstichting). De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van Financiën, Control, ICT, HR en Bouw & Vastgoed. De Raad van Bestuur en Groepscontrol zijn eveneens gehuisvest in Utrecht.

 

Sluitingsdatum: 24 december 2021
Locatie: Silverein
Uur per week: 36 uur per week

Bedrijfsplan De Opbouw: Samen Merkbaar Beter 2021/2022

Beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

Organisatiestructuur

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De organisatorische laag onder de Raad van Bestuur bestaat uit de directeuren van de drie zorgorganisaties die met de bestuurders en de bestuurssecretaris de directieraad vormen. Zideris en de Prinsenstichting kennen een eenhoofdige directie. Silverein zal worden geleid door een tweehoofdige collegiale directie. Voor de ondersteunende diensten zijn op Opbouwniveau groepsmanagers verantwoordelijk; zij zijn agendalid van de directieraad. De Opbouw kent een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Ondernemingsraad.

Directeuren en groepsmanagers bij De Opbouw weten te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, belemmeringen weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het beste resultaat voor de zorg.

SILVEREIN

Silverein is de ouderenorganisatie en is gebouwd op de sterke fundamenten van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Silverein is specialist in zorg, welzijn en behandeling voor ouderen in de regio’s Eemland, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. De kernexpertise van Silverein ligt op het gebied van verpleeghuiszorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatie met aandacht voor levensvragen en zingeving. Het aantal cliënten is ca.1.900 (intramuraal 1.175, extramuraal 725). De omzet van Silverein is ca. € 130 miljoen. Er werken in totaal 2.600 medewerkers (ruim 1.500 fte, waarvan 1.400 fte in zorgfuncties) en 1.500 vrijwilligers.

Silverein is een fusie organisatie en kent de uitdagingen die een dergelijke achtergrond met zich meebrengt. Naast het leveren van uitstekende zorg voor ouderen volgens de inzichten en opvattingen van deze tijd is er behoefte aan integratie en stroomlijning op meerdere terreinen, zowel op het terrein van zorg als op het terrein van bedrijfsvoering.

Twee directeuren

Gezien de omvang en de verdere ontwikkeling van de Silverein organisatie is gekozen voor een tweehoofdige aansturing. Een directeur zorgorganisatie met de portefeuille ouderenzorg en een directeur zorgorganisatie met de portefeuille bedrijfsvoering, met een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie Silverein.

Het MT van Silverein bestaat uit de vier regiomanagers, de manager revalidatie & herstel, de manager zorg thuis, de manager comfortabel leven, de manager HR&O, de programmamanager, de controller, de strategisch adviseur en de directiesecretaris.

Samengevat is de opgave waarvoor Silverein staat de volgende:

 1. Ontwikkelen van de fusieorganisatie van drie zorgorganisaties tot een optimaal geïntegreerde ouderenzorgorganisatie;
 2. Creëren van een stabiele, financieel gezonde en toekomstbestendige ouderenzorgorganisatie;
 3. Realiseren van goede kwaliteit en veiligheid van zorg;
 4. Proactief inspelen op ontwikkelingen in de sector en zorgtechnologie en realiseren van innovatieve zorgconcepten;
 5. Bijdragen aan de transformatie van de ondersteunende diensten ten gunste van het zorgproces, zowel voor de eigen zorgorganisatie Silverein als voor de andere zorgorganisaties en de centrale organisatie.

Directeur zorgorganisatie Silverein met portefeuille bedrijfsvoering

Met de directeur zorgorganisatie Silverein met de portefeuille ouderenzorg bent u gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de aansturing van Silverein en verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaatafspraken volgens het bedrijfsplan en de vertaalslag daarvan in het jaarplan inclusief de begroting.

Naast uw integrale verantwoordelijk voor de zorgorganisatie Silverein bent u beiden op groepsniveau lid van de directieraad. De directieraad is verantwoordelijk voor een samenhangend groepsbeleid en realiseert een gezamenlijke, integrale aanpak van het beleid van de zorggroep. Als lid van de directieraad bent u medeverantwoordelijk voor het functioneren van de zorggroep als geheel en bent u portefeuillehoud(st)er van één of meerdere groepsbrede onderwerpen / onderdelen van het bedrijfsplan van de zorggroep.

U bent primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en u geeft functioneel leiding aan de ondersteunende afdelingen (BGO), waaronder begrepen Financiën, Control, ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed. Uw collega directeur zorgorganisatie richt zich primair op het functioneren en door ontwikkelen van de ouderenzorg en het aansturen van de intra- en extramurale zorglocaties.

U bent verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt georganiseerde ondersteuning en bedrijfsvoering van Silverein. U werkt constructief samen met de collega’s in de directieraad en met de groepsmanagers. Als business- en sparringpartner draagt u bij aan en voelt u zich medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling en onderbouwing van het strategisch organisatiebeleid van De Opbouw en de hieruit voortkomende resultaten.

U legt verantwoording af over de strategie, de uitvoering en de realisatie van de afgesproken resultaten aan de Raad van Bestuur van De Opbouw. Samen met de collega directeur zorgorganisatie geeft u leiding aan de MT-leden van Silverein, waarbij u m.n. leiding geeft aan de managers van de ondersteunende afdelingen. In totaal wordt gezamenlijk indirect leiding gegeven aan ca. 1.550 fte.

Resultaatgebieden

 • Draagt samen met de collega directeur zorgorganisatie Silverein bij aan de realisaties van de ambities en doelen van De Opbouw zoals vastgelegd in bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter.
 • Levert op groepsniveau een aantoonbare bijdrage aan het functioneren van de zorggroep als geheel en levert een actieve bijdrage aan het samenhangend groepsbeleid.
 • Realiseert een optimale aansturing en uitvoering van de bedrijfs- en financiële processen, realiseert de afgesproken financiële resultaten en versterkt de bedrijfseconomische en financiële basis van Silverein.
 • Neemt initiatieven ter verbetering en/of optimalisering van de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de bedrijfsvoering en ziet toe op de realisatie hiervan en werkt hiervoor nauw samen met de betreffende groepsmanager(s) van het BGO.
 • Is, passend bij de portefeuille, in samenwerking met de collega directeur zorgorganisatie verantwoordelijk voor het onderhandelen met gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars over de zorginkoop voor Silverein.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking van de productiviteit, bezettingsgraad, zorgtoets (KPI’s) op basis van managementinformatie en stuurt tijdig bij.
 • Is, in directe samenwerking met de collega directeur zorgorganisatie Silverein, verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige aanleveringen van zowel de sturing- als de verantwoordingsrapportages, daarbij ondersteund door de businesscontroller.
 • Werkt samen met de groepsmanager Bouw en Vastgoed ten aanzien van huisvestingsvraagstukken en bewaakt de kwaliteit van de huisvesting van cliënten/bewoners.
 • Draagt samen met de groepsmanager I&A zorg voor een faciliterende I&A organisatie en neemt initiatieven voor het zo optimaal mogelijk benutten van de mogelijkheden van ICT en innovatieve zorgtechnologie.
 • Signaleert relevante politieke, maatschappelijke en/of marktontwikkelingen, beoordeelt deze op hun consequenties (kansen en/of bedreigingen), neemt initiatieven voor de bijstelling en/of ontwikkeling/innovatie van de dienstverlening binnen Silverein en stuurt veranderingsprocessen aan.
 • Geeft leiding aan innovatietrajecten op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, technologie, woonvormen en ketensamenwerking in samenwerking met de collega’s in de directieraad en het BGO.
 • Fungeert als stuwende kracht, kan medewerkers stimuleren tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
 • Speelt proactief in op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en realiseert samen met de groepsmanager HR een aantrekkelijk HR beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, vitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.
 • Is verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van contacten met externe (keten-)partners, financiers, adviseurs, leveranciers en (gemeentelijke) overheden.
 • Is verantwoordelijk voor een, nader in overleg vast te stellen, groepsbrede portefeuille, met ondersteuning door professionals vanuit het BGO.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding op het gebied van bedrijfskunde, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Bewezen succesvolle leidinggevende expertise, verkregen in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie met horizontale samenwerkingsverbanden, bij voorkeur in de (ouderen)zorg.
 • Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoeringscomponenten van de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie en/of de zorggroep.
 • Bedrijfsmatig sterk, financieel onderlegd, stuurt opgavegericht op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten in de bedrijfsvoering, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen in samenhang met productie en bedrijfsvoering.
 • Beschikt over een dienstbare leiderschapsstijl en een motiverende, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven.
 • Organisatiesensitief, goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame, bij de portefeuille passende, netwerkcontacten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 •  Innovatief en ondernemend, beschikt over visie en strategisch inzicht, daadkrachtig en besluitvaardig.
 •  Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, in staat relevante ontwikkelingen te vertalen naar beleid en uitvoering, behoudt het overzicht, is koersvast.
 •  Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend, in staat om collega’s in de directieraad op argumenten te overtuigen en mee te krijgen in zijn/haar strategische visie en keuzes.
 •  Is laagdrempelig en transparant, biedt kaders en laat ruimte voor de wijze van uitvoering, legt verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het zorgproces.
 •  Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 •  Is reflectief, beschikt over relativerend vermogen als dat nodig is en vergeet de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 volgens de cao Gehandicaptenzorg.

Procedure

SOLLICITEREN


Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een pre-selectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
of Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705