Zorggroep De Opbouw is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. De doelgroepen van de zorgorganisaties zijn heel divers. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en de Prinsenstichting). De Opbouw is regionaal verspreid over de provincies Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Het BGO (bestuurs-en groepsondersteuning) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van Financiën, Control, ICT, HR en Bouw & Vastgoed. De Raad van Bestuur en Groepscontrol zijn eveneens gehuisvest in Utrecht.

Locatie: Silverein
Uur per week: 36 uur per week

Bedrijfsplan De Opbouw: Samen Merkbaar Beter 2021/2022

Beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

Organisatiestructuur

De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De organisatorische laag onder de Raad van Bestuur bestaat uit de directeuren van de drie zorgorganisaties die met de bestuurders en de bestuurssecretaris de directieraad vormen. Zideris en de Prinsenstichting kennen een eenhoofdige directie. Silverein zal worden geleid door een tweehoofdige collegiale directie. Voor de ondersteunende diensten zijn op Opbouwniveau groepsmanagers verantwoordelijk; zij zijn agendalid van de directieraad. De Opbouw kent een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Ondernemingsraad.

Directeuren en groepsmanagers bij De Opbouw weten te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, belemmeringen weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het beste resultaat voor de zorg.

SILVEREIN

Silverein is de ouderenorganisatie en is gebouwd op de sterke fundamenten van De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. Silverein is specialist in zorg, welzijn en behandeling voor ouderen in de regio’s Eemland, Utrechtse Heuvelrug en De Bilt. De kernexpertise van Silverein ligt op het gebied van verpleeghuiszorg, wijkverpleging, geriatrische revalidatie met aandacht voor levensvragen en zingeving. Het aantal cliënten is ca.1.900 (intramuraal 1.175, extramuraal 725). De omzet van Silverein is ca. € 130 miljoen. Er werken in totaal 2.600 medewerkers (ruim 1.500 fte, waarvan 1.400 fte in zorgfuncties) en 1.500 vrijwilligers.

Silverein is een fusie organisatie en kent de uitdagingen die een dergelijke achtergrond met zich meebrengt. Naast het leveren van uitstekende zorg voor ouderen volgens de inzichten en opvattingen van deze tijd is er behoefte aan integratie en stroomlijning op meerdere terreinen, zowel op het terrein van zorg als op het terrein van bedrijfsvoering.

Twee directeuren

Gezien de omvang en de verdere ontwikkeling van de Silverein organisatie is gekozen voor een tweehoofdige aansturing. Een directeur zorgorganisatie met de portefeuille ouderenzorg en een directeur zorgorganisatie met de portefeuille bedrijfsvoering, met een gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie Silverein.

Het MT van Silverein bestaat uit de vier regiomanagers, de manager revalidatie & herstel, de manager zorg thuis, de manager comfortabel leven, de manager HR&O, de programmamanager, de controller, de strategisch adviseur en de directiesecretaris.

Samengevat is de opgave waarvoor Silverein staat de volgende:

 1. Ontwikkelen van de fusieorganisatie van drie zorgorganisaties tot een optimaal geïntegreerde ouderenzorgorganisatie;
 2. Creëren van een stabiele, financieel gezonde en toekomstbestendige ouderenzorgorganisatie;
 3. Realiseren van goede kwaliteit en veiligheid van zorg;
 4. Proactief inspelen op ontwikkelingen in de sector en zorgtechnologie en realiseren van innovatieve zorgconcepten;
 5. Bijdragen aan de transformatie van de ondersteunende diensten ten gunste van het zorgproces, zowel voor de eigen zorgorganisatie Silverein als voor de andere zorgorganisaties en de centrale organisatie.

Samen met de directeur zorgorganisatie Silverein (portefeuille bedrijfsvoering) bent u integraal verantwoordelijk voor de aansturing van Silverein en verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaatafspraken volgens het bedrijfsplan en de vertaalslag daarvan in het jaarplan inclusief de begroting.

Naast uw integrale verantwoordelijk voor de zorgorganisatie Silverein bent u beiden op groepsniveau lid van de directieraad. De directieraad is verantwoordelijk voor een samenhangend groepsbeleid en realiseert een gezamenlijke, integrale aanpak van het beleid van de zorggroep. Als lid van de directieraad bent u medeverantwoordelijk voor het functioneren van de zorggroep als geheel en bent u portefeuillehouder(st)er van één of meerdere groepsbrede onderwerpen / onderdelen van het bedrijfsplan van de zorggroep.

Als directeur zorgorganisatie met de portefeuille ouderenzorg richt u zich voor Silverein primair op het functioneren en door ontwikkelen van de kwaliteit en veiligheid van de ouderenzorg en het aansturen van de intra- en extramurale zorglocaties. Uw collega directeur zorgorganisatie is primair verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering en geeft functioneel leiding aan de ondersteunende afdelingen.

U fungeert als aanjager van ondernemerschap, creativiteit, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. U heeft een visie op de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg en de impact daarvan op de intramurale en extramurale zorg. U bent in staat om op natuurlijke en passievolle wijze als inhoudelijk boegbeeld de ambities van De Opbouw uit te dragen en op inspirerende wijze verbindingen te leggen met andere organisaties in het zorgnetwerk.

U heeft een natuurlijke focus op daar waar het gebeurt, het contact met de bewoners en verwanten en u heeft oog voor de dagelijkse praktijk en vragen en dilemma’s. U geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de zorgmanagers en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.

U hebt oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.

U legt verantwoording af over de strategie, de uitvoering en de realisatie van de afgesproken resultaten aan de Raad van Bestuur van De Opbouw. Samen met de collega directeur zorgorganisatie geeft u leiding aan de MT-leden van Silverein, waarbij u m.n. leiding geeft aan de managers van het primaire proces. In totaal wordt gezamenlijk indirect leiding gegeven aan ca. 1.550 fte.

Resultaatgebieden

Draagt samen met de collega directeur zorgorganisatie Silverein bij aan de realisaties van de ambities en doelen van De Opbouw zoals vastgelegd in bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter.

Levert op groepsniveau een aantoonbare bijdrage aan het functioneren van de zorggroep als geheel en  levert een actieve bijdrage aan het samenhangend groepsbeleid.

Organiseert een goede aansluiting van de binnen Silverein geboden zorg- en dienstverlening op de wensen en behoeften van de cliënten, bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en neemt initiatieven om de kwaliteit en veiligheid naar een hoger plan te tillen.

Signaleert relevante politieke, maatschappelijke en/of marktontwikkelingen, beoordeelt deze op hun consequenties (kansen en/of bedreigingen), neemt initiatieven voor de bijstelling en/of ontwikkeling/innovatie van de dienstverlening binnen Silverein en stuurt veranderingsprocessen aan.

Initieert, ontwikkelt en realiseert nieuwe woon- en zorgvormen, die qua innovatie en kosten competitief zijn in de markt.

Is verantwoordelijk voor de bewaking van de productiviteit, bezettingsgraad, zorgtoets (KPI’s) op basis van managementinformatie en stuurt tijdig bij.

Maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van zorgtechnologie en digitalisering, waarmee zorg op afstand kan worden gefaciliteerd en ouderen meer zorg thuis ontvangen.

Organiseert in- en externe (multidisciplinaire) samenwerking ten behoeve van de zorg- en dienstverlening, de verdere doorontwikkeling/professionalisering en de marktpositionering van Silverein.

Geeft leiding aan innovatietrajecten op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, technologie, woonvormen en ketensamenwerking in samenwerking met de collega’s in de directieraad en het BGO.

Fungeert als stuwende kracht, kan medewerkers stimuleren tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.

Participeert in diverse in- en externe overlegvormen, vertegenwoordigt Silverein extern en onderhoudt daartoe contacten met samenwerkingspartners, ketenpartners en gemeenten.

Is verantwoordelijk voor een, nader in overleg vast te stellen, groepsbrede portefeuille, met ondersteuning door professionals vanuit het BGO.

Functie-eisen

Afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding. 

Stevige leidinggevende ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de ouderenzorg.

Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie.

Goed ontwikkelde sensor voor wat cliënten en familieleden belangrijk vinden.

Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten.

Beschikt over een dienstbare leiderschapsstijl en een motiverende, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven, heeft aandacht voor duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling.

Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.

Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

Dienend en visiegestuurde leiderschapsstijl, boegbeeld, toont voorbeeldgedrag, enthousiast en gepassioneerd.

Verbinder en teamplayer, gericht op samenwerking in horizontale verbanden, open, integer en betrokken.

Peoplemanager die kaders biedt en ruimte laat voor de wijze van uitvoering, legt verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het zorgproces.

Toegankelijk en transparant.

Is reflectief en daadkrachtig, koers- en rolvast, inspirerend, vernieuwend, nodigt uit tot initiatief.

Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.

Kan relativeren als dat nodig is en vergeet de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao Gehandicaptenzorg.

Procedure

SOLLICITEREN
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een pre-selectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
of Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705