Voorgenomen overname door Spirit borgt expertise en zorgcontinuïteit

 

Amsterdam, 17 januari 2020 – Stichting De Opbouw is voornemens om de activiteiten van haar jeugdzorgzorgorganisatie Lijn 5 in de regio’s Amsterdam, Kennemerland en Noord-Holland Noord over te dragen naar Spirit. Het is de bedoeling dat Spirit per 1 april 2020 de medewerkers, de zorg aan jongeren en gezinnen, en de locaties van Lijn5 in deze regio’s overneemt. Voor de jongeren en gezinnen blijven behandelaars en locaties hetzelfde. Voor de medewerkers geldt dat hun werkzaamheden niet veranderen, zij krijgen alleen een nieuwe werkgever en gaan over met behoud van rechten. Concreet gaat het om de overname van 200 medewerkers, ongeveer 300 cliënten en 18 miljoen euro omzet.

Zorgcontinuïteit en behoud expertise

Yvonne van Stiphout, voorzitter Raad van Bestuur De Opbouw: ‘Lijn5, Spirit en de gemeenten in de regio’s zijn blij met deze voorgenomen overname. Lijn5 heeft unieke expertise in hulp voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complex probleemgedrag. Wij vinden het belangrijk dat deze expertise blijft bestaan en zich verder ontwikkelt. Bovendien kan Lijn5 met deze overname zorgcontinuïteit bieden aan alle kinderen en jongeren die nu in behandeling zijn. Afgelopen woensdag hebben we alle medewerkers van de betreffende locaties, de cliënten en hun ouders/verzorgers persoonlijk geïnformeerd over de voorgenomen overname.’

Optimale hulp

Mariënne Verhoef, bestuurder bij Spirit: ‘We kennen Lijn5 als een jeugdhulporganisatie met specifieke expertise, zeer betrokken en goed opgeleide medewerkers, die samen met jongeren, ouders en andere professionals werken aan een integrale behandeling die aansluit bij de gezinssituatie. We zijn blij dat met deze voorgenomen overname de zorg en unieke expertise van Lijn 5 behouden blijft. Gecombineerd met de brede opvoedkundige hulp van Spirit en de psychiatrische diagnostiek en behandeling van de Bascule*, kunnen we kinderen, jongeren en gezinnen nog beter de hulp bieden die nodig is.’

Goedkeuring

Er zijn nog enkele ontbindende voorwaarden van toepassing op de voorgenomen overname. Dit betreft onder andere de adviezen van de OR en Cliëntenraden en de definitieve goedkeuring van de Raden van Toezicht. We hebben er alle vertrouwen in dat deze trajecten succesvol worden afgerond.

Status andere regio’s Lijn5

Voor Lijn5 in de regio’s Utrecht en Apeldoorn worden gesprekken gevoerd met verschillende partijen, waarbij de best mogelijke opties voor de overdracht van cliënten en/ of voorzieningen worden onderzocht.

Aanleiding overname

In september vorig jaar kondigde de Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw al aan dat zij had gekozen voor een nieuwe toekomstvisie en structuur voor de organisatie. Ronald Thijs, lid Raad van Bestuur van Stichting De Opbouw, benadrukt dat zij zich door de grote tekorten bij de gemeenten en de financiële druk voor de zorgorganisaties in Nederland, genoodzaakt voelden om Lijn5 te beëindigen en over te dragen.

Voor meer informatie over de voorgenomen overname kunt u contact opnemen met:

Natalie van Gils, coördinator perscontacten De Opbouw, via 06 -15 07 41 85 of via nvangils@ivrm.nl

Lees HIER de veel gestelde vragen.

Over Stichting de Opbouw

Stichting De Opbouw is een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen, jeugd met een ingewikkelde hulpvraag en mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit de overtuiging dat De Opbouw aan iedereen hulp biedt die dat nodig heeft, zetten de medewerkers zich elke dag met hart en ziel in om mensen een zinvol en prettig bestaan te bieden.

Over Lijn5

Lijn5 is een gespecialiseerde jeugdzorg organisatie, werkzaam in de regio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam, Apeldoorn en Utrecht. De instelling heeft een jarenlange ervaring en expertise in de diagnostiek en de behandeling van complex probleemgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Over Spirit

Kinderen, jongeren én hun ouders zijn welkom bij Spirit, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zet Spirit zich ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Spirit is er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. De organisatie denkt in kansen en handelt vanuit de mogelijkheden die zij samen met het gezin ziet.