Medezeggenschap

Cliënten en cliëntvertegenwoordiging leveren een belangrijke bijdrage aan de zorgkwaliteit binnen De Opbouw. De medezeggenschap van cliënten binnen De Opbouw is primair georganiseerd op zorgorganisatie- en locatieniveau. Op concernniveau is er een Centrale Cliëntenraad. 

Door medezeggenschap kunnen cliënten en vertegenwoordigers invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van De Opbouw en haar zorgorganisaties. Dat is heel belangrijk want wie weet beter wat cliënten goed vinden, of wat anders moet, dan vertegenwoordigers en cliënten zelf?

Centrale Cliëntenraad De Opbouw

De Centrale Cliëntenraad (CCRO) is de gesprekspartner van de Raad van Bestuur en bestaat uit afgevaardigden van de decentrale Cliëntenraden c.q. regioraden die door de zorgorganisaties in het kader van de wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ) zijn ingesteld. De CCRO bestaat uit minimaal 7 en maximaal 13 leden. Elke decentrale Cliëntenraad vaardigt 2 leden af naar de CCRO. In de meeste gevallen de voorzitter en een lid. De Raad van Bestuur benoemd de leden van de CCRO voor een termijn van 4 jaar, waarna een herbenoeming van nog eens 4 jaar kan plaatsvinden. De CCRO heeft elke 2 maanden een bijeenkomst met de Raad van Bestuur en tweemaal per jaar woont een delegatie van de Raad van Toezicht het overleg tussen Raad van Bestuur en CCRO bij.

De CCRO bewaakt de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven die past bij elke individuele cliënt of bewoner die zorg afneemt van één van de zorgorganisaties van De Opbouw.