Deze privacyverklaring is van toepassing op: Zorggroep De Opbouw en alle stichtingen die bij Zorggroep De Opbouw horen. Zorggroep De Opbouw hecht veel waarde aan jouw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat jouw rechten zijn en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over je of die we met jou in verband kunnen brengen. Je deelt persoonsgegevens met ons als je cliënt of medewerker bij ons bent, contact met ons hebt of een dienst van ons afneemt. Tijdens een bezoek aan onze website deel je soms persoonsgegevens met ons. Bijvoorbeeld als je een contactformulier invult.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?  

Nieuwsbrief: Wanneer je je abonneert op een van onze nieuwsbrieven gebruiken wij je naam en emailadres om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Leveren van diensten: Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn voor een correcte levering van diensten.

Verbeteren dienstverlening: Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de dienstverlening in de ruimste zin van het woord. Gegevens verkopen wij nooit.

Wettelijke verplichting: Waar wet- en regelgeving ons verplicht tot het verwerken van persoonsgegevens doen wij dat conform de richtlijnen van de wet.

Sollicitanten: Wij bewaren je gegevens gedurende de selectieprocedure. Na deze procedure vernietigen wij je gegevens tenzij we jouw toestemming hebben ontvangen om je gegevens in portefeuille te houden.

Welke persoonsgegevens verwerken we? 

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitoefening van onze taak. Wij verwerken nooit meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. Wij houden ons aan de huidige wet- en regelgeving.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Zorggroep De Opbouw deelt in principe geen persoonsgegevens met andere personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van een dienst. Op basis van een wettelijke grondslag kunnen we in sommige gevallen verplicht worden om persoonsgegevens te delen met derden; dit geldt bijvoorbeeld voor politie, justitie, toezichthouders en de belastingdienst.

Bewaartermijnen

Zorggroep De Opbouw bewaart in beginsel persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je deze persoonsgegevens hebt gegeven. Van deze bewaartermijn kan Zorggroep De Opbouw afwijken indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging 

Zorggroep De Opbouw neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende organisatorische- en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. 

We zorgen er daarom voor dat alleen medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat ze bij jouw persoonsgegevens  kunnen - bijvoorbeeld voor het leveren van een dienst – dat ook kunnen inzien. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze geheimhoudingsverklaring is ook nog van toepassing als zij niet meer werkzaam zijn voor Zorggroep De Opbouw.

Verder registreren we alle datalekken (en alle incidenten die zouden kunnen leiden tot een datalek) en handelen deze zorgvuldig af. Datalekken zullen we melden bij de toezichthouder en aan jou als dat van ons verlangd wordt.

Als je het idee hebt dat je (persoons)gegevens niet goed zijn beveiligd en/of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@opbouw.nl.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Aangezien wij persoonsgegevens van je verwerken, heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb is er de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je verzoek tot inzage, aanpassen of verwijderen kun je sturen naar privacy@opbouw.nl

Uiteraard willen we er zeker van zijn dat het verzoek daadwerkelijk door jou is gedaan, daarom zullen we hierover contact met je opnemen of kunnen we je vragen of je in persoon wilt langskomen. Dit is ter bescherming van jouw privacy. 

Mocht je niet over een computer beschikken of geen e-mail willen sturen, dan kun je ook een verzoek per post sturen. Vergeet in ieder geval niet je contactgegevens te vermelden.

Een verzoek kunt je sturen naar:

Zorggroep De Opbouw
t.a.v. de Privacy officer
Postbus 14070 
3508 SC Utrecht