Als Zorggroep voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, staat De Opbouw midden in de maatschappij. Daarom dragen wij graag ons steentje bij aan de verduurzaming.

In 2021 heeft De Opbouw de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 getekend. Dit is een samenwerking tussen verschillende partijen in en rondom de zorg die de verduurzaming willen versnellen.

Intern hebben we afspraken gemaakt over wat we onder duurzaamheid verstaan, en welke acties we gaan ondernemen. Als basis hebben we de thema’s uit de Green Deal genomen, te weten:

  1. Energietransitie; Het besparen van energie, duurzame opwekking en het beperken van Co2-uitstoot
  2. Circulaire bedrijfsvoering; Terugbrengen van grondstoffen in de keten en het voorkomen van afval
  3. Voorkomen van medicijnresten in water en milieu; er voor zorgen dat ons drinkwater geen resten van meerdere medicijnen bevat
  4. Gezonde leef- en verblijfsomgeving; creëren en behouden van een omgeving die ons welzijn bevorderd

Op het gebied van energie nemen we alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast maken we een zogenaamde routekaart , waarin we de verduurzaming van het vastgoed plannen. Met circulaire bedrijfsvoering hebben we al een aantal stappen gemaakt. Zoals het hergebruiken van meubilair en installaties, en het upcyclen van plastic afval. In samenwerking met leveranciers willen we dit verder uitbreiden. Op de thema’s medicijnresten en gezonde leefomgeving gaan we verder onderzoek doen wat we hier aan kunnen bijdragen.

Om de afspraken te borgen heeft De Opbouw een eigen visie met speerpunten opgesteld. Deze dragen er aan bij dat focus blijven houden op de verduurzaming van de organisatie. zowel de thema’s als de visie & speerpunten zijn vastgelegd in een beleidsstuk.

Visie 

De Opbouw wil zich inzetten voor duurzaamheid, zodat huidige en toekomstige generaties kunnen worden voorzien van een goede kwaliteit van zorg. Dit wil De Opbouw doen door een zorgverlening en bedrijfsvoering te creëren waarbij de negatieve impact op klimaat en milieu beperkt wordt, en positieve impact op cliënten, medewerkers en medemensen bevorderd wordt. Hierbij wordt een heldere afweging gemaakt tussen het primair proces, organisatiemiddelen en de maatschappelijke context.

Speerpunten:

  • Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt duurzaamheid meegenomen in de afweging. Hierbij kan gedacht worden aan de impact op energiegebruik, Co2-uitstoot, afval en de leefomgeving.
  • Het interne beleid en ambitieniveau wordt gespiegeld aan de Green Deal. De Green Deal vormt de basis voor waar de zorg significant kan bijdragen aan duurzaamheid, en is al een afgeleide uit (inter)nationale doelstellingen op dit gebied.
  • Het ambitieniveau van De Opbouw is om meer te doen dan wet- en regelgeving voorschrijft , en niet per se koploper in duurzaamheid hoeft te worden. Op de thema’s willen we beter scoren dan de gemiddelde zorginstelling.

De Opbouw is proactief in het streven naar verduurzaming. We kijken naar trends en ontwikkelingen in de markt. Ook dragen we actief bij aan kennisdeling en informatieverzameling met stakeholders.

  • We zetten domotica en innovatieve producten en diensten in voor het ondersteunen & verbeteren van het welbevinden van de cliënt en medewerkers.