Anbi-informatie 2018

 

RSIN/ fiscaal nummer: 816754305

Nummer Kamer van Koophandel: 41177809 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

a. Het ondersteunen van zorginnovatieve projecten van Opbouwinstellingen;

b. Het initiëren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek gericht op de doelgroepen van De Opbouw;

c. Bevordering van vakinhoudelijke expertise van medewerkers in concernverband;

d. Versterking van de onderlinge samenhang van en samenwerking binnen de opbouworganisatie;

e. Het vanuit een sociaal en ideeel standpunt, financieel afdekken van persoonlijke schade, aansprakelijkheidsstellingen e.d. van medewerkers/ vrijwilligers/ betrokkenen van Stichting De Opbouw die zijn ontstaan tijdens de uitoefening van hun functie. 

Hoofdlijnen Beleidsplan

  • Ondertsteunen van zorginnovatieve projecten
  • Initieren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek
  • Bevordering van vakinhoudelijke expertise
  • Versterken van onderlinge samenhang en samenwerking binnen de Opbouworganisatie.

In letterlijke zin voert de stichting geen beloningsbeleid. De leden van het bestuur voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Aan het ontwikkelfonds van Stichting De Opbouw  is een bedrag van € 17.369,= gedoneerd. Vanwege de drie transities in de zorg (AWBZ naar WLZ, WMO en ZVW, participatiewet en transitie jeugdzorg) en bijbehorende veranderende financieringsstructuren dienen bestaande zorgproducten en bedrijfskund ige processen aangepast te worden. Deze aanpassingen moeten het blijvend beantwoorden van hulpvragen mogelijk maken. Stichting De Opbouw heeft ten behoeve van het ontwikkelen van nieuwe trajecten en het geschikt maken van de organisatie voor het realiseren van het strategisch beleidsplan een Ontwikkelfonds in het leven geroepen .

Ten beoeve van het project “Opbouwkunst”, is een bedrag van € 43.449,= gedoneerd. “Opbouwkunst” is een project waarbij iedere werknemer van Stichting De Opbouw of één van de aanverwante Stichtingen vallend onder Stichting De Opbouw een kunstobject kan uitzoeken bij het 10-jarig dienstjubileum.

Een bedrag van € 200.000,= is toegezegd voor de ontwikkeling en aanschaf van een “Virtual Room”, waar medewerkers en verwanten kunnen ervaren welke dillema’s er spelen bij dementie.

Een bedrag van € 120.000,= is toegezegd voor het maken van een vierdelige documentaire “Met Lef en Liefde”. Deze documentaire beoogt een bijdrage te leveren aan het verminderen van het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg door middel van voorlichting.

Financieel verslag

Het netto-resultaat bedroeg over 2018 109.701 negatief (2017 205.488 positief).

 

IIJaarrekening

 

1.BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

 

 

(na resultaatbestemming)

Activa

 

 

31-12-18

 

31-12-17

 

Vaste active

 

 

 

 

Financiele vaste activa

1.

9.000.810

 

9.638.653

 

 

9.000.810

 

9.638.653

 

Vlottende activa

 

 

 

 

Vorderingen

2.

0

 

0

Liquiditeiten

3.

2.411 .367

 

1.822.320

 

 

2.411.367

 

1.822.320

Totaal

 

11.412.177

 

11.460.973

 

 

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

 

31-12-18

 

31-12-17

 

Eigen Vermogen

 

 

 

 

Kapitaal

4.

45

 

45

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

4.

11.198.212

 

11.307.913

 

 

11.198.257

 

11.307.958

 

Kortlopende schulden

 

5.

 

213.920

 

 

153.015

 

 

213.920

 

153.015

Totaal

 

11.412.177

 

11.460.973

 

2.RESULTATENREKENING OVER 2018

 

 

 

Uitkeringen

 

 

6.

 

 

60.818

 

 

 

 

 

31.714

 

Overige bedrijfskosten

7.

55.486

 

 

 

63.054

Som der bedrijfskosten

 

 

116.304

 

 

 

94.768

 

Financiele baten en lasten

 

8.

 

6.603

 

 

 

 

300.256

 

Financiele baten en lasten

 

 

6.603

 

 

 

300.256

Resultaat uit  gewone bedrijfsvoeri ng

 

 

-109.701

 

 

 

205.488

 

 

Resultaatbestemming

 

 

 

 

 

 

 

Algemene reserve

 

1.642.859

 

 

 

-138.052

 

Herwaarderingsreserve

 

-1.752.560

 

 

 

343.540

 

Resultaat boekjaar

 

 

-109.701

 

 

 

205.488